Oferujemy kompleksowe roboty drogowe i nawierzchniowe

Wykonujemy:

 • parkingi i place postojowe
 • odwodnienia dróg, ulic i placów wszelkie nawierzchni i konstrukcje)
 • odwodnienia dróg, ulic i placów, (studnie chłonne, przykanaliki do istniejącej sieci, odwodnienia liniowe  i powierzchniowe)

Wykonujemy nawierzchnie:

 • z asfaltobetonu (wykonywane ręcznie lub mechanicznie – przy pomocy rozkładarki)
 • z materiałów kamiennych – granit, bazalt itp. (bruk, kostka rzędowa)
 • z polbruku (prefabrykowane elementy betonowe – każdy rodzaj)
 • z płytek betonowych i kamiennych na podbudowie piaskowej i betonwej

Podbudowy:

 • tłuczniowe
 • betonowe
 • z materiałów z recyklingu (przekruszony gruz betonowy, destrukt asfaltobetonowy)

Remonty i przebudowy:

 • modernizacje i przebudowy dróg, ulic, placów i chodników
 • równanie i remonty dróg gruntowych (z materiałów własnych bądź powierzonych)
 • remonty cząstkowe i kompleksowe dróg, ulic, chodników i placów

Drobne inwestycje:

 • place zabaw, skateparki, fitnessy i cyklodromy
 • place apelowe i boiska
 • wjazdy na posesje
 • chodniki i opaski przy budynkach

Inne:

 • zagęszczanie nasypów i wykopów
 • kruszenie materiałów porozbiórkowych
 • roboty ziemne koparkami

Oferujemy doradztwo przy wyborze najlepszego rodzaju i konstrukcji nawierzchni lub/ i sposobu wykonania prac.